Kurulun Oluşumu

TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) yayımlanan "TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İle TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları"nın 5. Maddesi çerçevesinde İldeki her bir Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından, en fazla Oda/Borsanın kendi Meclis üyesi sayısı kadar belirlediği üyelerden oluşmuştur. Kurulun toplam üye sayısı 242 dir.

İl sathında genç girişimciliğin geliştirilmesi konusunda faaliyetleri koordine etmek ve İl Kurulu ile İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere o ildeki Oda ve Borsaların çoğunluğunun mutabakatıyla bir koordinatör seçilmekte olup; Adana Ticaret Odası, TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu’nun Koordinatör Odası olarak belirlenmiştir.

İl Kuruluna üye olacak genç girişimcilerin;

a) 18 yaşından gün almış, kırk yaşından ise gün almamış olması,

b) Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir.

Ayrıca, ilde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi olarak yaş sınırı aranmaksızın belirlenebilmektedir.

İl İcra Komitelerinin oluşumu : Onyedi üyeden oluşan İl İcra Komitesinin on üç asıl ve yedek üyesi, Birlik tarafından İl Oda/Borsa meclis üyeleri toplam sayılarının içerisindeki paylar dikkate alınarak belirlenen kontenjanlar çerçevesinde; her bir İlçeyi temsilen o İlçedeki Oda/Borsalarca ortaklaşa belirlenen İl Kurul üyeleri ve İl merkezini temsilen İl merkezindeki oda ve borsaların her birince ayrı ayrı belirlenen İl Kurul üyeleri tarafından ve arasından seçilir. İl İcra Komitesinde yer alınabilmesi için, İl Oda/Borsaları veya İlçeler tarafından en az üç kişinin İl Kurul üyesi olarak belirlenmesi esastır. İl İcra Komitesinin diğer iki asıl ve yedek üyesi, Koordinatör tarafından belirlenen İl Kurul üyeleri tarafından ve arasından seçilir.

Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilen bir üye ile Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri ya da görevlendireceği Yardımcısı ise İl İcra Komitesinin doğal üyesidir.

İl İcra Komitesi seçimleri Birlik organ seçimlerinin yapılacağı ayı takip eden dördüncü ayın sonuna kadar TOBB tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, yine TOBB tarafından tespit edilen tarihte gerçekleştirilir.

İcra Komitesinin görev süresi bir sonraki İl İcra Komitesi seçimleri kesinleşinceye kadardır. Yeni seçilen İl İcra Komitesinin yapılacak ilk toplantısına kadar, eski İcra Komitesi görevine devam eder. Görev süresi içerisinde kırk yaşından gün alan İl İcra Komitesi üyeleri, İl İcra Komitesinin görev süresi sona erene kadar görevlerine devam ederler.

İl İcra Komitesinin Görevleri

İl İcra Komitesi;

a) İldeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,

b) Girişimcilik kültürünün İldeki gençler arasında gelişmesine öncülük etme,

c) Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme,

d) İldeki lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenleme,

e) Girişimcilik, iş kurma konularında ilgili prosedürleri aktaran kitapçıklar ve CD’ler hazırlama,

f) Birlik tarafından hazırlanmış olan genç girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan internet portalında, İl İcra Komitesine ilişkin yer alan bölümün güncellenmesini sağlama,

g) İldeki genç girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlama,

h) Koçluk sistemi geliştirerek İldeki yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlama,

i) İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme,

j) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurma,

k) Yurt içinde ve yurt dışında genç girişimciliğe ilişkin gelişmeler ile idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri ilgililere ulaştırma,

l) TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından alınmış olan ilgili kararların İl sathında uygulanmasını sağlama,

konularında, İl Oda/Borsaları tarafından görüş oluşturulmasına katkı sağlar ve bu kapsamda koordinatör Oda/Borsa tarafından verilecek görevleri yerine getirir.

TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyelerini görmek için tıklayınız

Çalışma Grupları

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İle TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları’nın 13. Maddesi çerçevesinde; İl İcra Komitesi, gerekli gördüğü konu başlıkları konusunda çalışma yapılması için daimi veya geçici çalışma grupları oluşturulmasını önerebilir.

Çalışma gruplarında görev alacak kişiler İl İcra Komitesince aday gösterilen kişiler de dikkate alınarak Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

Çalışma grubu üyelerinin belirlenmesinde kişilerin konuya ilişkin deneyimleri dikkate alınır ve bu kişilerde yaş sınırı aranmaz.

Çalışma grupları, söz konusu grupta görev alan kişiler arasından bir sorumlu seçer. Seçilen çalışma grubu sorumluları, İl İcra Komitesi toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.

TOBB Adana Genç Girişimciler İcra Komitesi’nce oluşturulan "Çalışma Gruplarını" görmek için tıklayınız.

Mevzuat

TOBB Genç Girişimciler Kurulu’na ilişkin çıkarılan mevzuat aşağıda sunulmaktadır. Linklerin üzerine tıklayarak ilgili mevzuatı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları'nı indirmek için tıklayınız.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları'nı indirmek için tıklayınız.

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar'ı indirmek için tıklayınız.

TÜRKİYE’DEKİ TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULLARININ KOORDİNATÖR ODA / BORSALARI görmek için tıklayınız.

Başvuru Formları

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu için üye kategorilerine göre başvuru formları aşağıda sunulmuştur. Üye başvurusunda bulunmak için, başvurmak istediğiniz kategoriye göre aşağıdaki formlardan birini indirmeniz ve EKSİKSİZ olarak elektronik ortamda doldurduktan sonra yazıcıdan çıktısını alıp ilgili oda/borsa'ya iletmeniz gerekmektedir.

Oda/Borsa üyeleri için TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

Öğrenciler için TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

Akademisyenler için TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.